–           na spletni strani so javno dostopne vsebine, ki so na voljo vsem uporabnikom interneta,

–           objavljene vsebine so avtorska dela in v lasti spletne strani,

–           avtor članka je podpisan pod avtorskim člankom z začetnicami ali imenom in priimkom,

–           članki, katerih vsebina bi lahko užalila druge uporabnike, ne bodo javno objavljeni,

–           spletna stran, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, zagotavlja, da osebni podatki ne bodo posredovani drugim organizacijam,

–           kljub stalnemu nadzoru je možno, da uporabniki te strani njene vsebine samovoljno širijo po drugih internetnih straneh ali z njimi škodijo

drugim osebam,

–           vsebine, katere lahko osebno prizadenejo druge uporabnike, bodo takoj izbrisane iz spletne strani,

–           prav tako bodo odstranjene vsebine, ki bodo odstopale od smernic našega urednika,

–           avtor lahko članke objavi tudi anonimno, če je vsebina napisana v skladu z navodili uredništva,

–           z objavo prispevkov na spletni strani se avtor odpove lastništvu vsebine in se strinja z njeno objavo,

–           spletna stran ne zasleduje navad uporabnikov.